જય ગુરૂદેવ                                                                           ગુરૂ બ્રહ્મા, ગુરૂ વિષ્ણુ ગુરૂ દેવો મહેશ્વરઃ,

ગુરૂ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ

તસ્મૈ શ્રી ગુરૂવે નમઃ